Genel Satış Şartları ve Koşulları

Versiyon 13 Mayıs 2024
(Versiyonu Aralık 2023)

İndirilebilir PDF Sürümü için lütfen İndirme Merkezimizi inceleyin.

1. Uygulama Kapsamı

1.1. Tüm tedarik, satış, hizmet ve bunlarla ilgili tekliflerimiz, fiyat tekliflerimiz, faturalarımız (proforma) ve sözleşmelerimiz, aksi ayrı bir sözleşmede açıkça yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, bu genel satış hüküm ve koşullarına (aşağıda "Koşullar" olarak anılacak) tabidir. Devam eden bir iş ilişkisi durumunda, Koşullara açıkça atıfta bulunulmasa bile Koşullar gelecekteki işlemler için de geçerli olacaktır. Alıcı ("Alıcı") bir sipariş vererek, bir teklifi, fiyat teklifini, faturayı (proforma) kabul ederek ya da başka bir şekilde Manuchar ile bir sözleşme yaparak, bu Koşulları okuduğunu ve kabul ettiğini ve varsa kendi genel hüküm ve koşullarından feragat ettiğini onaylar ve kabul etmiş sayılır. Alıcı, yazılı olarak açıkça teyit edilmediği sürece, Manuchar tarafından gerçekleştirilen hiçbir eylemin Manuchar'ın, Alıcı tarafından teklif edilen herhangi bir sözleşme hükmünü kabul ettiği şeklinde yorumlanmayacağını kabul etmektedir.

1.2. Bu Koşullar kapsamında Incoterms®, Uluslararası Ticaret Odası tarafından işlemin sonuçlandırıldığı tarihte en son yayınlanan Uluslararası Ticari Şartlar anlamına gelmektedir.

1.3. Koşullar ile Alıcı ve Satıcı tarafından yazılı olarak kararlaştırılan herhangi bir özel koşul ("Özel Koşullar") arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, ikincisinin hükümlerinin önceliği olacaktır. Koşullar ve Özel Koşullar aşağıda birlikte "Sözleşme" olarak anılacaktır. 

1.4. Koşulları zaman zaman düzeltme, değiştirme veya başka şekilde düzenleme hakkını saklı tutarız. En son sürüm, Manuchar web sitesinde her zaman mevcut olacak, Manuchar web sitesinde yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecek ve bekleyen ve gelecekteki tüm siparişleri ve yayın tarihinden sonra yapılan tüm Sözleşmeleri kapsayacaktır.

1.5. Koşullar farklı dillerde mevcuttur (Download center | Manuchar). Tutarsızlık durumunda, söz konusu web sitesinde yer alan bu Koşulların İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

1.6. "Satıcı" veya "Manuchar", Manuchar NV, Manuchar Steel NV, Baubur NV, Parts Trading Company NV, LDI International NV, Manuchar International Trade Services NV, Manuchar Pulp & Paper NV, Manuchar Wood NV, Manuchar Europe NV ve bunların iştirakleri dahil, Manuchar grubunun ilgili şirketi anlamına gelir belirli bir Manuchar grup iştirakinin hüküm ve koşullarının uygulanabilir olarak belirtildiği durumlar hariç.
 

2. Teklifler ve Siparişler

2.1.  Satıcının teklifleri ve fiyat teklifleri bağlayıcı değildir ve yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça özellikle kredi teminatı onayına ve/veya kredi teminatının mevcut olmasına bağlıdır. Alıcı tarafından teklifte veya fiyat teklifinde -sözlü veya yazılı olarak- belirtilen geçerlilik süresi içinde onaylanan her türlü teklif ve fiyat teklifi, Satıcı için burada ve Koşullarda öngörülen hüküm ve koşullara tabi bir sözleşme yapmak için bağlayıcı bir talimat olarak kabul edilecektir. Alıcı, Satıcının açık yazılı onayı dışında herhangi bir siparişi iptal edemez.

2.2. Satıcı, Alıcının teyidini aldıktan sonra ve Satıcının kabulüne tabi olmak üzere, Alıcı tarafından imzalanacak bir proforma fatura ("Proforma") düzenler. Proformada aksi belirtilmedikçe, teslim alındıktan sonraki iki (2) iş günü içinde Satıcıya usulüne uygun olarak imzalanmış bir şekilde iade edilmelidir, aksi takdirde Satıcı siparişle ilgili olarak sözleşmeye dayalı veya sözleşme dışı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

2.3. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, sözleşmelerin yanı sıra ekler, değişiklikler veya yan sözleşmeler yalnızca (i) Satıcının Proforma fatura aracılığıyla yazılı teyidi (Proformanın tabi olduğu herhangi bir çekinceye halel getirmeksizin); veya (ii) Satıcının (yan) sözleşmeyi, eki veya değişikliği imzalaması üzerine akdedilmiş sayılacaktır. 
 

3. Fiyatlar

3.1. Yürürlükteki Incoterm® uyarınca Fiyatlara, Satıcının hesabına yazılan vergiler, harçlar, gümrük vergileri, masraflar, sigorta ve ücretler dahildir. Herhangi bir yetki alanındaki katma değer vergisi veya benzer yabancı vergi, harç veya gümrük vergisi dahil olmak üzere diğer tüm masraflar ve ücretler hariçtir ve bunlar Alıcı tarafından üstlenilir.

3.2. Satıcı, malların Alıcıya tedarik maliyetlerindeki her türlü değişikliğe (ithalat/ihracat vergileri veya diğer vergiler, sigorta primleri, navlun veya emtia piyasası oranları vb.) yanıt olarak veya bu değişikliklerle ilgili olması halinde üzerinde anlaşmaya varılan fiyatlara bir zorluk (sel, su çekilmesi ve buzlanma gibi durumlarda) ödeneği ile ekleme hakkına sahip olacaktır.
 

4. Teslimat

4.1. Teslimat süreleri yalnızca tahminidir ve aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça garanti edilmez. Her durumda, Satıcı, malların tesliminde veya herhangi bir hizmetin yerine getirilmesinde herhangi bir gecikmeden kaynaklanan veya bunlara bağlı olarak Alıcı tarafından maruz kalınan hiçbir kayıp ve hasardan sorumlu olmayacaktır. Ayrıca, Satıcı yalnızca mevcut kapasiteleri kapsamında ve diğer müşteriler tarafından önceden verilen siparişleri dikkate alarak tedarik yapmakla yükümlü olacaktır.

4.2. Alıcının, Satıcıya veya Satıcıya bağlı herhangi bir şirkete karşı herhangi bir ödemeyi geciktirmesi halinde, Satıcının tedarik yükümlülüğü, Satıcının ya da ilgili şirketin tazminat talep etme hakkına halel getirmeksizin ve bildirimde bulunmaksızın askıya alınacaktır. Alıcının Satıcıya karşı ödeme yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti konusunda herhangi bir şüphe varsa, Satıcı, tatmin edici teminatlar sağlanana ya da Satıcı tarafından talep edildiği şekilde bir avans ödemesi yapılana dek nakliye ve teslimatları askıya alma hakkını tamamen kendi takdirine bağlı olarak saklı tutar.

4.3. Aksi kararlaştırılmadıkça, Satıcı her zaman malları taksitler halinde teslim etme hakkına sahip olacaktır. Her taksit, Alıcı ile ayrı ve farklı bir sözleşme yapılmış gibi işlenecektir. Satıcı tarafından malların herhangi bir kısmının teslim edilmemesi, askıya alınması veya geciktirilmesi veya bu şekilde teslim edilen malların herhangi birinde herhangi bir kusurun ortaya çıkması, Alıcıya Sözleşmenin geri kalanını iptal etme hakkı vermez ve Alıcının malların geri kalanına ilişkin yükümlülükleri üzerinde bir etkisi olmaz.
 

5. Taşımacılık ve Risk

Tüm nakliye, üzerinde anlaşmaya varılan Incoterm®'a uygun olarak ya da bunun mevcut olmaması durumunda riski Alıcıya ait olmak üzere gerçekleştirilir.  Nakliyeyi Satıcının ayarlaması durumunda, Satıcı, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, güzergahı, nakliye araçlarını ve malların ambalajını belirleme ya da ayarlama hakkını saklı tutar.
 

6. Kabul, İnceleme ve Tazminat Talepleri 

6.1. Alıcı, ibrazın hemen ardından malları teslim almalıdır. Alıcının teslim almayı reddetmesi ya da malları teslim almakta gecikmesi nedeniyle Satıcı tarafından yapılacak tüm masraflar, nakliye ve depolama masrafları da dahil olmak üzere Alıcıya ait olacaktır. Mallara ilişkin kayıp ya da hasar riski, yürürlükteki Incoterm® uyarınca henüz Alıcıya devredilmemişse, bu risk, her hâlükârda, teslim almayı reddettiği anda Alıcıya devredilecek ve Alıcı malları teslim almış sayılacaktır.

6.2. Alıcı malları gecikmeksizin incelemelidir. Herhangi bir tutarsızlık tespit edilirse, Satıcı derhal bilgilendirilecek ve malları incelemesi ya da araştırması için (bir müfettiş ya da eksper atamasına) izin verilecektir. Satıcıya derhal bilgi verilmemesi veya Satıcının ya da görevlendirdiği müfettiş veya eksperin malları incelemesine izin verilmemesi, her türlü tazminat talebinin geçersiz ve hükümsüz olmasına neden olacaktır.

6.3. Kalite veya miktarla ilgili her türlü talep, Alıcı'nın malları teslim almasından veya teslim almış sayılmasından sonraki yedi (7) takvim günü içinde yazılı olarak Satıcının eline geçmiş olmalıdır. Ancak teslimat sonrasında yapılan detaylı inceleme sonucunda bile tespit edilemeyen kalite sorunları, bu tespitten sonra yedi (7) takvim günü içinde ve her durumda teslimat tarihinden veya Alıcının teslim aldığı kabul edilen andan itibaren üç (3) ay içinde bildirilmelidir. Bu maddede belirtilen ve ilgili süreden sonra yapılan tüm tazminat talepleri zaman aşımına uğramış sayılır.

6.4. Tazminat talepleri Satıcıya taahhütlü mektupla gönderilecek ve Satıcı tarafından alındığı tarih talebin sunulduğu tarih olarak kabul edilecektir.

Manuchar NV, Manuchar Steel NV, Baubur NV, Parts Trading Company NV, LDI International NV, Manuchar International Trade Services NV, Manuchar Pulp & Paper NV, Manuchar Wood NV, Manuchar Europe NV'ye yöneltilen talepler aşağıdaki adrese gönderilecektir: Rietschoorvelden 20, 2170 Antwerp, Belçika, Hukuk Departmanının ve ilgili işlem için Alıcının irtibat kişisinin dikkatine.

6.5. Tüm talepler, Satıcı tarafından kabul edilen tarafsız bir eksper şirketinin orijinal inceleme raporu ile belgelendirilecektir. Bu tür bir inceleme raporu bulunmayan talepler geçersiz sayılacak ve otomatik olarak reddedilecektir. 

6.6. Satıcı yazılı olarak aksini kabul etmediği sürece, talep konusu tüm mallar karantinaya alınmalı ve bu nedenle ayrı olarak stoklanmalı, açıkça işaretlenmeli ve talep bir karara bağlanana kadar kullanılmamalıdır. Bu Maddeye uyulmaması talebi geçersiz kılar.

6.7. Mallar işlendikten, yeniden satıldıktan ya da imha edildikten sonra hiçbir talep kabul edilmeyecektir. Ayrıca mallar Alıcı tarafından ya da Alıcı adına yanlış taşındığında ya da saklandığında Alıcı tüm tazminat talebi haklarını kaybeder.

6.8. Malların Alıcı tarafından belirlenen amaca uygunluğuna ilişkin olarak Satıcı tarafından açık veya zımni hiçbir garanti verilmemektedir.

6.9. Alıcı'nın Satıcı'ya malları tedarik eden tarafı (örneğin üreticiyi) kendisi belirlemiş olması durumunda, Satıcı, malların kalitesi ve özellikleriyle ilgili olarak hiçbir sorumluluk taşımayacaktır. Böyle bir durumda Satıcı, Alıcının Satıcının tedarikçisinden bir tazminat talebinde bulunabilmesi için Alıcı ile iş birliği yapmak üzere ticari açıdan makul çabayı gösterecektir.

6.10. Haklı ya da kabul edilen talepler için, Satıcı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, (i) ek mal tedarik eder ya da masrafları kendisine ait olmak üzere malları değiştirir ya da (ii) fatura tutarını kısmen ya da tamamen iade eder ya da bir alacak dekontu düzenler. Alıcının yasal dayanağı ne olursa olsun diğer tüm tazminat talepleri veya istekleri bu belgeyle reddedilir.

6.11. Alıcı, Satıcının, Alıcı veya Alıcı grubunun herhangi bir üyesi tarafından Satıcıya zaman zaman borçlu olunan herhangi bir paraya veya diğer yükümlülüğe eşit bir tutarı, Satıcı tarafından Alıcıya borçlu olunan herhangi bir paraya karşı mahsup yoluyla uygulayabileceğini kabul eder.
 

7. Mülkiyeti muhafaza kaydı.

7.1. Mülkiyeti muhafaza kaydı. Satıcı tarafından teslim edilen tüm mallar, Alıcı tarafından Satıcıya ve bağlı kuruluşlarından herhangi birine karşı ödenmemiş tüm borçlar (vadesi gelmiş olsun ya da olmasın) tamamen ödenene kadar Satıcının mülkiyetinde kalacaktır. Ödenmemiş borçlar, ilgili fonlar Satıcının banka hesabına yatırıldığında tamamen ödenmiş sayılacaktır. Alıcı, malların Satıcının mülkiyetinde olduğunu açıkça belirten bir işareti malların üzerine yapıştırmakla yükümlüdür.

7.2. İşlenen malların zilyetliği. Mülkiyeti elinde bulundurulan malların muamele gördüğü veya işlendiği durumda Madde 7.1. kapsamındaki mülkiyeti muhafaza kaydı geçerli olmaya devam edecektir. Mülkiyeti muhafaza edilen mallar Alıcı tarafından işlenir, birleştirilir ve/veya diğer malzemelerle karıştırılırsa, Satıcı, mülkiyeti muhafaza edilen malların fatura değerinin kullanılan diğer malzemelerin fatura değerine oranla yeni ürünün ortak mülkiyetini elde eder. Birleştirme veya karıştırma sonucunda Satıcının mülkiyetinin sona ermesi halinde Alıcı, yeni ürün veya malzemelerin mülkiyetini, malların fatura değeri ölçüsünde mülkiyeti muhafaza kaydıyla devreder ve bunları bizim adımıza ücretsiz olarak saklar. Sonradan satıcının ortak mülkiyetine geçen mallar, yukarıdaki Madde 7.1. uyarınca mülkiyeti muhafaza edilen mallar olarak kabul edilir.

7.3. Alıcı tarafından yeniden satış. Alıcı, mülkiyeti elinde bulundurulan malları yalnızca olağan iş sürecinde ve hatalı olmadığı takdirde yeniden satabilir, işleyebilir veya başka materyallerle karıştırabilir. Zilyetliğin teminat olarak gösterilmesine veya devredilmesine izin verilmez. Satın alma bedelinin müşteri tarafından ödenmesinin ertelenmesi halinde Alıcı, Satıcının malların mülkiyetini muhafaza etmek için uyguladığı aynı hüküm ve koşulları dikkate alarak, müşterisine karşı malların mülkiyetini muhafaza etmesini sağlayacaktır.

7.4. Alacağın temliki ve tahsili. Satıcının mülkiyeti muhafaza kaydıyla mallara Satıcının ortak mülkiyet hakları oranında ortak sahip olduğu durumlarda malların, mülkiyeti muhafaza kaydıyla yeniden satılması durumunda, Alıcı, işbu belge uyarınca, yeniden satıştan Alıcıya ödenmesi gereken meblağlara ilişkin tüm taleplerini Satıcıya teminat olarak devreder. Aynısı, mülkiyeti elinde bulundurulan malların yerine geçen veya bunlarla ilgili olarak doğan sigorta tazminat talepleri veya kayıp ya da tahribat durumunda haksız muameleye ilişkin tazminat talepleri gibi diğer tazminat talepleri için de geçerlidir. Satıcı, işbu belge ile Alıcı'yı, Satıcı'ya temlik edilen alacakları kendi adına ve kendi hesabına tahsil etmek üzere geri alınabilir şekilde yetkilendirmektedir.

7.5. Bildirim görevi. Mülkiyeti muhafaza edilen mallara herhangi bir üçüncü şahıs tarafından, özellikle de haciz yoluyla el konulması durumunda Alıcı, Satıcının mallar üzerindeki sahipliğini derhal söz konusu üçüncü şahsa açıklayacak ve mülkiyet haklarını talep edebilmesi için Satıcıyı bu konuda bilgilendirecektir. Üçüncü tarafın bu bağlamda ortaya çıkan yasal masrafları Satıcıya geri ödeyememesi durumunda, Alıcı söz konusu masrafları ödemekle yükümlü olacaktır.

7.6. Tahakkuk durumu. Satıcının, Alıcının Sözleşmenin herhangi bir şartını ihlâl etmesi nedeniyle Sözleşmeyi feshetmesi halinde, özellikle de ödemenin gecikmesi durumunda, Satıcı, mülkiyetin muhafazası kapsamında malların iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.

7.7. İşbu mülkiyetin muhafazası, ilgili herhangi bir yasa kapsamında veya ilgili herhangi bir yargı çevresinde veya başka herhangi bir nedenle ilgili herhangi bir yasa kapsamında veya ilgili herhangi bir yargı alanında üçüncü taraflara karşı uygulanamayacak olursa, Satıcıya, faturanın vadesinde ödenmesi için teminat olarak söz konusu yasada / söz konusu yargılama yetki alanında izin verilen güvenlik ve teminat hakları verilecektir. Alıcı, Satıcının haklarını korumak için alması gereken önlemler konusunda Satıcıyı bilgilendirecek ve bu önlemlerin alınmasında iş birliği yapacaktır.
 

8. Ödemeler

8.1. Ödemeler, Sözleşmede veya faturada belirtilen koşullarla ve para biriminde yapılacak olup ihtilaf halinde ikincisi yani fatura geçerli olacaktır. Faturada gösterilen tutarlar, Satıcının açık yazılı onayı olması haricinde, herhangi bir kesinti veya mahsup olmaksızın muaccel ve ödenebilir olacaktır. Hiçbir tazminat talebi veya fatura görüşmesi, Alıcıya ilgili faturanın ödemesini askıya alma hakkını tanımaz. Fatura ile ilgili her türlü talep, fatura tarihinden itibaren yedi (7) takvim günü içinde, Satıcıya, yukarıda Madde 6.4.'te belirtildiği şekilde taahhütlü mektup veya kurye ile iletilmelidir.

8.2. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların neden olduğu her türlü zarar, Alıcı tarafından üstlenilir.

8.3. Alıcı, Satıcının bankası veya banka temsilcileri tarafından sunulan tüm belgeleri almayı/kabul etmeyi taahhüt eder. Alıcı ayrıca, ilgili fonların derhal transfer edilmesi için gerekli tüm önlemleri de alacaktır.

8.4. Satın alma bedelinin son ödeme tarihine kadar ödenmemesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin temelden ihlâl edilmesi anlamına gelir.

8.5. Faiz, gecikmiş ödemeler için Satıcının faturalarında belirtilen oranda veya böyle bir oran belirtilmemişse, Satıcının yargı çevresi dahilinde ticari işlemlerde geç ödemeler için geçerli olan resmi oranda yüzde iki (%2) artırılarak tahakkuk ettirilecektir.

Manuchar NV, Manuchar Steel NV, Baubur NV, Parts Trading Company NV, LDI International NV, Manuchar International Trade Services NV, Manuchar Pulp & Paper NV, Manuchar Wood NV, Manuchar Europe NV'ye olan borçlar için faiz, gecikmiş ödemeler üzerinden, ticari işlemlerde ödemelerin gecikmesini önlemeye ilişkin 2 Ağustos 2002 tarihli Belçika Kanunu (7 Ağustos 2002 tarihli Belçika Resmi Gazetesi) uyarınca belirlenen resmi orana yüzde iki (%2) eklenerek tahakkuk ettirilecektir.

8.6. Ayrıca, geciken her türlü ödeme tutarı, Satıcının daha yüksek zararlar talep etme hakkı saklı kalmak kaydıyla, idari masraflar ve ticari aksaklıklar için sözleşmeye dayalı ve indirgenemez zararlar olarak kendiliğinden yüzde on beş (%15) oranında artırılacaktır.

8.7. Alıcının, Satıcı veya Satıcının iştiraklerinden herhangi biri ile yaptığı herhangi bir sözleşme kapsamındaki bir ödeme tarihine uymaması durumunda, Satıcı, kendi tercihine bağlı olarak ve diğer hak ve çözüm yollarına halel getirmeksizin (i) Alıcıya yazılı bildirimde bulunarak, başka bir işlem veya formalite gerekmeksizin ilgili Sözleşmeyi derhal yürürlüğe girecek şekilde feshedebilir ve/veya: (ii) vadesi gelen tüm tutarlar tam olarak ödenene kadar Alıcı ile yapılan ilgili veya diğer sözleşmeler kapsamındaki teslimatları askıya alabilir veya iptal edebilir. Ayrıca ödenmeyi bekleyen diğer tüm faturalar herhangi bir bildirim gerekmeksizin doğrudan muaccel olur. Ayrıca, Alıcı ödemeyi son ödeme tarihinde yapmazsa, Satıcı, bu Koşulların 7. Maddesinde belirtildiği gibi mülkiyeti muhafaza etme hakkına sahip olacaktır.

8.8. Alıcının herhangi bir nedenle fazla ödeme yapması durumunda, söz konusu fazla ödemenin Alıcı tarafından fazla ödeme tarihinden itibaren on iki (12) aylık bir süre içinde bildirilmesi gerekmektedir. Alıcı, fazla ödemenin/ödemelerin daha sonraki siparişlerle ilgili olarak kredi olarak kullanılmasını veya fazla ödemenin/ödemelerin Alıcıya iade edilmesini talep etme hakkına sahip olacak olup bu durumda Madde 8.9. hükümleri geçerli olacaktır. Bu Madde kapsamındaki tüm talepler yazılı olarak sunulacak ve Satıcının onayına tabi olacaktır.

8.9. Alıcıdan fazla ödemenin iade edilmesi yönünde bir talep gelmesi halinde, Satıcı sadece fazla ödemenin yapıldığı banka hesabına fazla ödeme tutarına ilişkin bir iade yapacaktır ve bu durumda ancak fazla ödemenin iadesinin talep edildiği tarihte ödenmemiş başka bir para yoksa iade yapılacaktır. Vadesi geçmiş herhangi bir ödeme varsa, Satıcı, bu paraları iade tutarından düşme hakkına sahip olacaktır. Fazla ödeme için faiz ödenmeyecektir. Fazla ödeme iadesi:

- talep, fazla ödeme tarihinden sonra altı (6) ay içinde yapılırsa otuz beş dolar (35 USD) idari ücret ve her türlü banka ücreti düşülecektir;

- talep, fazla ödeme tarihinden sonra altı (6) aydan daha uzun süre içinde yapılırsa yetmiş beş dolar (75 USD) idari ücret ve her türlü banka ücreti düşülecektir.

8.10. Alıcı, e-posta yoluyla veya başka bir şekilde Satıcıdan banka hesap numaralarının değiştiğine dair herhangi bir iletişim alırsa, olası dolandırıcılığı önlemek amacıyla bu bilgileri kontrol etmek için derhal Satıcının kuruluşundaki olağan irtibat kişisiyle telefonla iletişime geçmelidir. Satıcı, Alıcının yanlış bir banka hesap numarasına para transfer etmesi durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 

9. Mücbir Sebepler, Zorluklar

9.1. Aşağıdaki durumlarda Satıcı, Alıcıya karşı herhangi bir sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ifasını herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin askıya alma hakkına sahiptir:

  • mücbir sebepler veya:
  • her türlü doğal sebepler, doğal afet, kötü iklim koşulları, savaş, çalışan kazaları, terörizm, isyan, yangın, patlama, kaza, sel, salgın hastalık, karantina kısıtlamaları, son derece bulaşıcı veya enfeksiyöz hastalıklar, sabotaj, mekanik arıza, (tedarikçi) fabrika kapanması, nakliye sırasında gecikme, her zamanki kaynaklarımızdan yakıt, enerji, taşıyıcı veya ekipman tedarikinin makul fiyatlarda yapılamaması, nakliyenin askıya alınması, devlet yasaları, düzenlemeleri veya emirleri ya da
  • herhangi bir sebepten kaynaklanan herhangi bir tedarik zinciri kesintisi veya
  • Satıcının makul kontrolü dışındaki başka herhangi bir nedenden dolayı veya
  • her halükarda Satıcının makul kontrolü dışında olduğu kabul edilen ve söz konusu ifayı

geciktiren, kısıtlayan, sınırlayan veya ticari olarak olanaksız kılan her türlü bir iş karışıklığı, grev, lokavt veya ihtiyati tedbir.

Satıcı, söz konusu askıya alma işlemini mümkün olan en kısa sürede Alıcıya bildirecektir. Satıcının başka kaynaklardan mal tedarik etme yükümlülüğü olmayacaktır. Yukarıda belirtilen durumun bir (1) aydan daha uzun bir süre devam etmesi halinde, Satıcı, Alıcının herhangi bir tazminat hakkı olmaksızın Sözleşmeden cayma hakkına sahip olacaktır.

9.2. Satıcının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi, Satıcının makul kontrolü dışındaki, Satıcının Sözleşmenin imzalanması sırasında makul olarak dikkate alması beklenemeyecek diğer olaylar nedeniyle aşırı derecede külfetli hale gelmişse ve Satıcının makul bir maliyetle kaçınamayacağı veya üstesinden gelemeyeceği (sonuçlar) ortaya çıkarsa, taraflar iyi niyetle alternatif sözleşme koşullarını müzakere edecektir. Satıcının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi, Satıcının makul kontrolü dışında olan ve Sözleşmenin akdedilmesi sırasında Satıcının makul bir şekilde hesaba katması beklenemeyecek diğer olaylar nedeniyle aşırı derecede külfetli hale gelirse ve Satıcının makul bir maliyetle kaçınamayacağı veya üstesinden gelemeyeceği sonuçlar ortaya çıkarsa, taraflar iyi niyetle, alternatif sözleşme koşullarını müzakere edecektir.
 

10. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Satıcının, her sözleşmeyle ilgili olarak niteliği ve sebebi ne olursa olsun herhangi bir zarar veya hasardan dolayı Alıcıya karşı toplam sorumluluğu, (i) ilgili malların fiyatı veya (ii) mallar taksitle teslim ediliyorsa ilgili malların taksit fiyatı ile sınırlıdır ve hiçbir durumda bunları aşmamalıdır. Ayrıca Satıcı, kar kaybı, kullanım kaybı, gelir kaybı, üretim veya tahakkuk kaybı, sözleşme kaybı, iyi niyet kaybı veya herhangi bir finansal ya da ekonomik kayıp veya doğrudan olmayan ya da dolaylı hasar için Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır.
 

11. Uluslararası yaptırımlara uygunluk 

11.1. Bu hükmün amaçları doğrultusunda "Yaptırımlar", ABD, Birleşik Krallık, AB (veya ilgili Üye Devletleri), BM veya başka herhangi bir hükümet otoritesi tarafından kabul edilen askeri ve çift kullanımlı ürünler ve teknolojiler, kimyasal öncüller (uyuşturucu ve patlayıcılar), tehlikeli kimyasallar, böcek ilaçları ve ozon tabakasını incelten maddelerle ilgili ithalat ve ihracat kısıtlamalarının yanı sıra ilgili herhangi bir yasa, yönetmelik, emir, karar, kararname, kısıtlayıcı önlem veya kanun hükmünde diğer gereklilikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ticari, ekonomik ve/veya mali yaptırım veya ihracat kontrolü anlamına gelir.

11.2. Alıcı, kendisinin ve doğrudan veya dolaylı olarak sahibi olduğu veya kontrol ettiği veya adına hareket ettiği herhangi bir kişi veya kuruluşun, herhangi bir Yaptırımın ("Yaptırım Uygulanan Ülke") belirlenmiş bir hedefi ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi ("OFAC") tarafından yönetilen kapsamlı yaptırımlara tabi bir ülke veya bölgenin yasalarına göre normal olarak ikamet eden bir birey veya kurulmuş bir tüzel kişilik (topluca "Yaptırım Uygulanan Kişi") olmadığını beyan ve garanti eder. Alıcı, kendisinin ve acentelerinin, yüklenicilerinin ve temsilcilerinin herhangi bir Sözleşmenin ifası sırasında yürürlükteki tüm Yaptırımların gerekliliklerine tam olarak uyacağını kabul ve taahhüt eder.

11.3. Alıcı, herhangi bir Sözleşmenin ifası için satın alınan malların doğrudan veya dolaylı olarak Yaptırım Uygulanan bir Kişiye veya Yaptırım Uygulanan bir Ülkeye yeniden satılmayacağını ve malların, Yaptırım Uygulanan bir Ülkenin bayrağı altında seyreden bir gemi ya da Yaptırım Uygulanan veya Manuchar'ın, bankalarının, sigortacılarının, acentelerinin, yüklenicilerinin, temsilcilerinin veya hissedarlarının ("Manuchar İlgili Tarafları") Yaptırımları ihlaline ya da Manuchar ya da Manuchar İlgili Taraflarının herhangi bir Yaptırımın etkilerine maruz kalmasına neden olacak herhangi bir şekilde başka bir şekilde muamele gören bir kişi tarafından taşınmadığını ve taşınmayacağını kabul ve taahhüt eder.

11.4. Alıcı, ayrıca, Manuchar veya Manuchar İlgili Tarafları tarafından Yaptırımların ihlaline neden olacak veya Satıcı  veya Manuchar İlgili Taraflarını herhangi bir Yaptırımın etkilerine maruz bırakacak bir ülke, banka veya başka bir kuruluş veya organ veya tesis aracılığıyla Satıcıya ödeme yapmayacağını ve malların ödemesinin Yaptırımları ihlal etmeden tam olarak yapılmasını sağlayacağını beyan ve taahhüt eder.

11.5. Alıcı, Manuchar tarafından tedarik edilen veya işlenen malların, müşterisi tarafından, Manuchar veya herhangi bir Manuchar İlgili Tarafı tarafından Yaptırımların ihlaline veya başka bir şekilde herhangi bir Yaptırımın etkilerine neden olacak şekilde kullanılmayacağını ve tedarik edilmeyeceğini garanti eder.

11.6. Alıcı, ABD, Birleşik Krallık, BM, AB (veya ilgili üye devletleri) veya başka herhangi bir hükümet makamının boykot karşıtı yasa veya yönetmeliklerini ihlal eden veya başka bir şekilde yasaklanan veya cezalandırılan belge talepleri de dahil olmak üzere hiçbir şart veya taleple işbirliği yapmayacak, bunları kabul etmeyecek veya bunlara uymayacaktır.

11.7. Alıcı, yukarıda belirtilenlere halel getirmeksizin, bu Maddeye uygunluğu desteklemek ve/veya doğrulamak amacını taşıyan bilgi ve/veya belgelere dayalı kanıtların sağlanması için Manuchar'ın makul taleplerine iş birliği göstermeyi kabul etmektedir.

11.8. Bu Maddedeki her bir yükümlülük, garanti ve taahhüt, Sözleşmenin temel bir koşulu olarak kabul edilecek ve bu garanti veya taahhütlerden herhangi birinin Alıcı tarafından ihlali, Manuchar'a Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak, başka bir bildirimde bulunmaksızın ve Alıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin feshetme hakkı verecektir. Alıcı, bu Maddenin ihlaline neden olabilecek herhangi bir değişiklik veya durumu Manuchar'a derhal yazılı olarak bildirecektir.
 

12. Yolsuzlukla mücadele ve kara para aklamayla mücadele yasalarına uygunluk

12.1. Taraflardan her biri, diğerine karşı, herhangi bir Sözleşme ile bağlantılı olarak, herhangi bir devlet veya hükümet veya uluslararası kuruluş tarafından kabul edilen, aralarında AB, rüşvetle ve kara para aklamayla mücadele ile ilgili BM, ABD ve 1977 tarihli ABD Yurt Dışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası ve Birleşik Krallık ve 2010 tarihli Birleşik Krallık Rüşvet Yasası'nın da olduğu (aşağıda toplu olarak "Yolsuzlukla Mücadele ve Kara Para Aklamayla Mücadele Yasaları" olarak anılacak) kanun hükmündeki tüm geçerli yasa, düzenleme, emir, yönetmelik, karar, kararname veya kısıtlayıcı önlemlere ve/veya diğer gerekliliklere tam olarak uyacağını kabul ve taahhüt eder. Özellikle her bir taraf sırayla diğerine doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdaki kişilerle para veya kıymetli eşyaları içeren bir ödeme, teklif, para verme veya ödeme sözü ya da ödeme yetkisi verme veya şu kişilerle finansal avantaj sağlama görüşmesi gibi eylemlerde bulunmayacağını beyan, tefekkül ve taahhüt eder:

a. bir hükümet yetkilisi ya da bir hükümetin ya da herhangi bir hükümetin herhangi bir departmanının, ajansının veya aracının bir memuru veya çalışanı;
b. uluslararası bir kamu kuruluşunun bir memuru veya çalışanı;
c. herhangi bir hükümet veya böyle bir hükümetin departmanı, ajansı veya araçlık eden kuruluşu veya herhangi bir uluslararası kamu kuruluşu için veya adına resmi sıfatla hareket eden herhangi bir kişi;
d. herhangi bir siyasi parti veya yetkilisi ya da herhangi bir siyasi makam adayı; veya 
e. diğer herhangi bir özel kişi, birey ya da kuruluş.

12.2. Alıcı, kendisinin ve acentelerinin, yüklenicilerinin ve temsilcilerinin herhangi bir Sözleşmenin ifasında yürürlükteki tüm Yolsuzlukla Mücadele ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasalarının gerekliliklerine tam olarak uyacağını kabul ve taahhüt eder.

12.3. Bu Maddede yer alan her bir yükümlülük, garanti ve taahhüt, herhangi bir Sözleşmenin temel koşulu olarak kabul edilecek ve bunların ihlali, ihlalde bulunmayan tarafa, diğer Tarafa karşı başka herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshetme hakkı verir.
 

13. Yasalara ve Manuchar'ın Davranış Kurallarına Uygunluk

Bu Madde 13, Alıcının Manuchar ürünlerini satan bir distribütör olarak hareket etmesi durumunda geçerli olacaktır.

13.1. Herhangi bir Sözleşmenin ifası bağlamında Alıcı, adil çalışma, fırsat eşitliği, çevre ve ticaret uyum yasaları ve yönetmelikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasa ve yönetmeliklere her zaman uymayı taahhüt eder. Alıcı, Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yapan bir kişi veya tüzel kişilik ise, 41 Federal Yönetmelikler Kanunu, Madde 60-1.4, 60-250.5 ve 60-741.5'te belirtilen Eşit İstihdam Fırsatı Maddeleri işbu belgeye referans olarak dahil edilmiştir

13.2. Alıcı, Manuchar'ın web sitesinde bulunabilecek olan Davranış Kurallarının bir kopyasını aldığını kabul eder (Download center | Manuchar). Alıcı, herhangi bir Sözleşmenin ifası sırasında bu Davranış Kurallarında belirtilen ilkelere saygı gösterecektir.
 

14. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

14.1. Zorla çalıştırma, modern kölelik ve çocuk işçiliği. Alıcı, yürürlükteki yerel yasalar tarafından izin verilse bile, işinin herhangi bir bölümünde veya alt yüklenicilerinin veya tedarikçilerinin işlerinde zorla çalıştırma, çocuk işçiliği ve modern köleliğin yer almamasını sağlamak için gerekli önlemleri almayı taahhüt eder.

14.2. İnsan hakları ve çalışan hakları. Alıcı, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi'nde ve ilgili herhangi bir yargı alanında kölelik ve insan kaçakçılığına karşı yürürlükte olan tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyacağını beyan ve garanti eder. 

14.3. İş sağlığı ve güvenliği. Alıcı, Birleşmiş Milletler Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi gibi ilgili herhangi bir yargı alanında yürürlükte olan yasalara uygun olarak, kendi organizasyonu içinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

14.4. Çevre ve sürdürülebilirlik. Alıcı, sera gazı emisyonlarının azaltılması, doğal kaynakların korunması ve zararlı maddelerin veya kimyasalların ortadan kaldırılması da dahil, tedarik zinciri boyunca çevreye duyarlı uygulamalara bağlı kalacaktır. Alıcı, bu amaca ulaşmak için tüm uluslararası, federal, eyalet ve yerel çevre yasa ve yönetmeliklerine uyulmasını sağlar ve faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevre kirliliğini ortadan kaldırmak ve/veya azaltmak için çalışacaktır.
 

15. Veri Gizliliği

Alıcı ve Satıcı tarafından toplanan tüm kişisel veriler yürürlükteki mevzuata uygun olarak muamele görecektir. Manuchar'ın gizlilik bildiriminin en son sürümü her zaman web sitesinde mevcut olacaktır.
 

16. Ayrılabilirlik

16.1. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün belirli bir yasa veya yargı yetkisi altında geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamazlığı, bu Koşullardaki diğer herhangi bir hükmün geçerliliğini, yasallığını veya uygulanabilirliğini etkilemeyecek ve bunlar tam olarak yürürlükte kalacaktır.
 

17. Yasa ve İhtilaflar

17.1. Herhangi bir Sözleşme, Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (1980) ve diğer yasaların uygulanmasını belirleyen Uluslararası Özel Hukuk ilkeleri hariç olmak üzere, her bakımdan Satıcının kayıtlı ofisinin bulunduğu ülkenin yasalarına göre yorumlanacak ve yönetilecektir.

17.2. Her türlü Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü anlaşmazlık, münhasıran Satıcının kayıtlı ofisinin bulunduğu yargı çevresindeki yetkili mahkemeye veya Satıcının tercihine bağlı olarak Alıcının kayıtlı ofisinin bulunduğu yargı çevresindeki yetkili mahkemeye sunulacaktır.