Satın Alma Genel Hüküm ve Koşulları

(Versiyon Aralık 2023)

1. Uygulama Kapsamı

1.1. aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, ödeme karşılığında veya ücretsiz olarak yaptığımız tüm mal ve/veya hizmet alımları, bu genel satın alma hüküm ve koşullarına ("Koşullar") tabidir. Devam eden bir iş ilişkisi olması durumunda, Koşullara açıkça atıfta bulunulmasa bile, Koşullar, gelecekteki işlemler için de geçerli olacaktır. Tedarikçi ("Tedarikçi"), bizden bir siparişi onaylayarak veya bizimle başka herhangi bir tür sözleşmeye ("Sözleşme") imza atarak, bu Koşulları onaylamış ve okumuş ve kabul etmiş ve varsa kendi genel hüküm ve koşullarından feragat etmiş sayılır. Tedarikçi, yazılı olarak açıkça teyit edilmediği sürece, tarafımızca gerçekleştirilen hiçbir eylemin Tedarikçi tarafından sunulan herhangi bir sözleşme hükmünü kabul ettiği şeklinde yorumlanmayacağını kabul eder.

1.2. Bu Koşullar kapsamında "Incoterms®", Uluslararası Ticaret Odası tarafından işlemin sonuçlandırıldığı tarihte en son yayınlanan Uluslararası Ticari Şartlar anlamını taşır.

1.3. Koşullar ile Tedarikçi ve Alıcı arasında yazılı olarak kararlaştırılan daha spesifik koşullar ("Spesifik Koşullar") arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, ikincisi geçerli olacaktır. Koşullar ve Özel Koşullar aşağıda birlikte "Sözleşme" olarak anılacaktır. 

1.4. Koşulları zaman zaman düzeltme, değiştirme veya başka şekilde düzenleme hakkını saklı tutarız.  En son sürüm her zaman Manuchar web sitesinde mevcut olacak, Manuchar web sitesinde yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecek ve bekleyen ve gelecekteki tüm siparişleri ve yayın tarihinden sonra yapılan tüm sözleşmeleri kapsayacaktır.

1.5. Koşullar farklı dillerde mevcuttur (Download center | Manuchar).  Arada tutarsızlık olması durumunda, söz konusu web sitesinde bulunan bu Koşulların İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

1.6. "Alıcı" veya "Manuchar" terimi, Manuchar NV, Manuchar Steel NV, Baubur NV, Parts Trading Company NV, LDI International NV, Manuchar International Trade Services NV, Manuchar Pulp & Paper NV, Manuchar Wood NV, Manuchar Europe NV ve bunların iştiraklerinden herhangi biri dahil olmak üzere Manuchar Group'un ilgili şirketi anlamına gelecektir. 

 

2. Süreler kritik öneme sahiptir

Zaman çok önemlidir ve Sözleşmede atıfta bulunulan tüm tarihler kesin olacaktır. Tedarikçi, herhangi bir teslimat tarihine veya Sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerinden herhangi birine uymakta herhangi bir zorluk öngörüyorsa, Manuchar'ı derhal yazılı olarak bilgilendirecektir.

Ayrıca, malların geçerli teslimat tarihlerine uygun olarak teslim edilmemesi veya hizmetlerin yerine getirilmemesi durumunda, Tedarikçi, başka herhangi bir çözüm yolunu sınırlamaksızın, gecikmenin her günü için Manuchar'a sipariş tutarının yüzde birine (%1) eşit miktarda maktu tazminat bedelini borçlanacaktır. Tedarikçi, geçerli son tarihe uymadığı takdirde, Alıcı tarafından önceden herhangi bir temerrüt bildiriminde bulunulmasına gerek olmaksızın, otomatik olarak temerrüde düşecektir. Manuchar, bu tür bir maktu tazminata bakılmaksızın, aralarında aşağıdakilerin de olduğu mevcut her türlü önlemi alma hakkına sahiptir:

 • Sözleşmeyi derhal yürürlüğe girmek üzere ve Tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin feshetme hakkı;
 • halihazırda tedarikçiye yapılmış olabilecek ön ödemelerin geri ödenmesini talep etme ve alma hakkı;
 • Manuchar'ın uğradığı gerçek zararın yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan maktu tazminat miktarını aşacağını kanıtlaması halinde, daha yüksek bir tazminat talep etme ve alma hakkı.

 

3. Teslimat

3.1. Aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, tüm mallar FCA (belirtilen liman veya kalkış yeri) (Incoterms®'de tanımlandığı gibi) teslim edilecektir, ancak deniz taşımacılığı FOB (belirtilen sevkiyat limanı) (Incoterms®'de tanımlandığı gibi) teslim edilecektir. Nihai varış noktası Manuchar tarafından belirlenecektir.

3.2. Teslimat geçerli Incoterm® uyarınca tamamlanır, ancak bu, malların kabul edildiği anlamına gelmez.

3.3. Tedarikçi, malların teslimatı ile eş zamanlı olarak, Manuchar'a tüm geçerli lisansların kopyalarının yanı sıra malların bakımı, kullanımı ve/veya yeniden satışı için gerekli olan tüm çizimleri, CE işaretlerini, malzeme güvenlik bilgi formlarını, kullanım kılavuzlarını, yazılımları, bileşenleri, araçları ve kullanıcı haklarını sağlayacaktır. Manuchar'a yapılan her mal teslimatı, en azından (i) geçerli sipariş numarasını, (ii) boyut ve/veya kalite başına sevk edilen miktarını, (iii) ambalaj sayısını, (iv) ambalaj türünü (v) sevkiyat tarihini (iv) parti veya lot numarasını içeren bir çeki listesi içerecektir.

3.4. Satıcı, mallarla ilgili tüm tehlikeleri ve bunların sınıflandırmasını, ulusal ve uluslararası yönetmelik ve tüzüklere (örneğin, ADR, RID, ADNR, IMDG-Kodu, IATA-DGR, vb) uygun olarak transfer ve nakliye belgelerine kaydedecektir.

3.5. Tedarikçi, kısmi teslimat, kararlaştırılan miktarlardan daha fazla teslimat veya kararlaştırılan teslimat tarih(ler)inden önce teslimat yapmayacaktır. Manuchar, Tedarikçinin teslimat şekli ve zamanında veya sevkiyat oranında temerrüde düşmesi halinde, malların teslimatını reddetme ve riski ve masrafı Tedarikçiye ait olmak üzere iade etme hakkını saklı tutar. Manuchar, Sözleşme uyraınca, teslimattan önce, mallarla ilgili üretim, kurulum, montaj veya diğer işlere ilişkin Tedarikçi tarafından yapılan hiçbir masraftan sorumlu olmayacaktır. Tedarikçi, üzerinde anlaşmaya varılan miktarların üzerindeki tüm depolama masraflarını Manuchar'a geri ödeyecektir.

3.6. Sözleşme kapsamında Tedarikçi tarafından veya Tedarikçi adına gerçekleştirilecek her türlü tasarım, imalat, kurulum veya diğer işler iyi işçilikle ve uygun malzemeler kullanılarak gerçekleştirilecektir.

3.7. Tedarikçi, malları, yürürlükteki düzenlemelere ve makul ticari uygulamalara ve Manuchar'ın şartnamelerine uygun bir şekilde, nakliye sırasında hasarı önleyecek ve verimli boşaltma, taşıma ve depolamayı kolaylaştıracak şekilde paketleyecek, işaretleyecek ve sevk edecektir. Tedarikçi, yürürlükteki Incoterm® hükümlerine bakılmaksızın, malları uygun şekilde muhafaza etmemesi, paketlememesi, işlememesi (yürürlükteki Incoterm® uyarınca teslimattan önce) veya ambalajlamaması nedeniyle meydana gelebilecek her türlü kayıp veya hasardan sorumlu olacak ve Manuchar'ı tazmin edecektir. Manuchar, söz konusu kayıp veya hasar için ilgili ortak nakliyeciye karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunmak zorunda değildir.

3.8. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Manuchar herhangi bir asgari satın alma yükümlülüğüne tabi tutulmayacak ve Tedarikçinin fiyatları hiçbir zaman bu tür asgari satın alma yükümlülüklerine tabi olmayacaktır.

3.9. Tedarikçi, tüm sevkiyat belgelerini (i) yürürlükteki yerel ve uluslararası ticaret/gümrük düzenlemelerine ve (ii) varsa Manuchar'ın talimatlarına uygun olarak hazırlayacaktır. Tedarikçi, gümrük işlemlerindeki veya malların teslim alınmasındaki herhangi bir gecikmeyi en aza indirmek için Manuchar'a derhal usulüne uygun olarak hazırlanmış nakliye belgelerini (uygun durumlarda) sağlayacaktır.

 

4. Nakliye ve Risk

Tüm nakliye, üzerinde anlaşmaya varılan Incoterm®'e uygun olarak veya bunun olmaması durumunda riski Tedarikçiye ait olmak üzere gerçekleştirilir. Manuchar, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, güzergahı, nakliye araçlarını ve malların ambalajını belirleme veya düzenleme hakkını saklı tutar.

 

5. Malların Muayenesi, Test Edilmesi ve Reddedilmesi

5.1. Tedarikçi, Manuchar'ın teslimat sırasında herhangi bir malı incelemesinin olağan bir uygulama olmadığını, Manuchar'ın Tedarikçinin kalite güvencesine güvendiğini ve Manuchar'ın bunu yapmak için herhangi bir yükümlülük altında olmayacağını kabul eder.

5.2. Malların Manuchar tarafından incelenmesi, test edilmesi, yeniden satılması veya ödeme yapılması, kabul anlamına gelmez. Malların Manuchar tarafından incelenmesi veya kabul edilmesi veya ödeme yapılması, Tedarikçiyi Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden, beyanlarından veya garantilerinden muaf hale getirmez.

5.3. Manuchar (ve Manuchar tarafından belirlenen herhangi bir üçüncü taraf), herhangi bir zamanda malları veya malların üretim sürecini denetleyebilir. Manuchar tarafından Tedarikçinin tesislerinde herhangi bir inceleme veya testin uygulanması durumunda, Tedarikçi, Manuchar'ın denetim personelinin güvenliği ve rahatlığı için makul kolaylıkları ve yardımı sağlayacaktır.

5.4. Manuchar'ın makul görüşüne göre, malların, üzerinde anlaşmaya varılan spesifikasyonlara uymaması durumunda Manuchar onları reddetme hakkına sahiptir ve Tedarikçiyi derhal bu ret konusunda bilgilendirecek ve aşağıdaki 9. madde uygulanacaktır. Tedarikçi, bu bildirimden itibaren iki (2) hafta içinde, masrafları kendisine ait olmak üzere malları Manuchar'dan teslim alacaktır. Tedarikçi, söz konusu iki (2) haftalık süre içinde malları teslim almazsa, Manuchar, masrafları Tedarikçiye ait olmak üzere malların Tedarikçiye teslim edilmesini sağlayabilir veya Tedarikçinin önceden makul bir süre içinde vermesi gereken onayına dayanarak, Manuchar'ın Sözleşme kapsamında veya kanunen sahip olabileceği diğer hak veya düzeltici önlemlere halel getirmeksizin malları imha edebilir veya yeniden satabilir. Manuchar tarafından kabul edilmemiş olmakla birlikte ödemesi yapılmış olan malların bedeli, yukarıda belirtilen bildirimden sonra otuz (30) gün içinde Tedarikçi tarafından Manuchar'a geri ödenecek ve Manuchar tarafından kabul edilmeyen mallar için Manuchar'ın herhangi bir ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.

5.5. Yapılacak bir numune incelemesi sonucunda, bir lotun veya sevkiyatın herhangi bir kısmının Sözleşmeye uygun olmadığı tespit edilirse, Manuchar, daha fazla inceleme yapmaksızın tüm sevkiyatı veya lotu reddedebilir ve iade edebilir veya kendi tercihine bağlı olarak, sevkiyat veya lottaki tüm kalemlerin incelemesini tamamlayabilir, uygun olmayan birimleri reddedebilir ve iade edebilir (veya bunları indirimli bir fiyatla kabul edebilir) ve Tedarikçiden bu tür bir incelemenin maliyetini talep edebilir.

 

6. Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi 

6.1. Tedarikçi, hizmetleri gerekli beceri ve özenle, uygun malzemeleri kullanarak ve yeterli niteliklere sahip personel istihdam ederek yerine getirecektir.

6.2. Hizmetler Manuchar tesislerinde gerçekleştirilirse bu, Manuchar'da geçerli olan çalışma saatleri içinde gerçekleşecektir. Seyahat ve bekleme süreleri çalışma süresi olarak kabul edilmez ve yalnızca önceden yazılı olarak kararlaştırılmışsa Manuchar'dan tahsil edilebilir. 

6.3. Tedarikçi, hizmetlerle bağlantılı olarak sözleşme yaptığı tüm üçüncü tarafların eylem ve ihmallerinden tamamen sorumlu olacaktır.

6.4. Yalnızca Manuchar'ın yazılı onayı, gerçekleştirilen hizmetlerin kabul edildiği anlamına gelir. Manuchar'ın hizmetleri kabul etmemesi halinde, aşağıdaki 9. Madde uygulanır. Manuchar, bu tür bir reddi derhal Tedarikçiye bildirecek ve Tedarikçi, masrafları kendisine ait olmak üzere, Manuchar tarafından makul bir şekilde yazılı olarak talep edilen gerekli düzeltme, ekleme ve değişiklikleri bu bildirimden itibaren otuz (30) takvim günü içinde uygulayacaktır.

 

7. Fiyatlar, Ödeme

7.1. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, malların mülkiyeti, geçerli Incoterm® uyarınca riskin Manuchar'a devredildiği anda Manuchar'a geçecektir.

7.2. Sözleşmede belirtilen tüm fiyatlar sabit fiyat olacaktır.

7.3. Aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, Manuchar, aralarında paketleme, nakliye, iade edilebilir konteynerler, her türlü sigorta ücreti, yakıt, enerji, ham madde ve benzeri her tür veya nitelikteki her türlü ekstra ücretler için ödeme yapmayı kabul etmeyecek ve bunlardan sorumlu olmayacaktır. Tüm fiyatlar brüt tutarlar olup bunlara katma değer vergisi (KDV), satış vergisi, mal ve hizmet vergisi, tüketim vergisi ve benzeri diğer vergiler dahil değildir. Tedarikçi, Madde 3.2 uyarınca, son olarak teslimattan itibaren altı (6) ay üzere, teslimatın tamamlandığı tarihte veya sonrasında, geçerli tüm yasal ve mali gereklilikleri karşılayan ve en azından şunları içeren bir fatura düzenleyecektir: (i) Manuchar satın alma sipariş numarası ve (ii) Manuchar'ın geçerli herhangi bir "girdi" vergisi indiriminden yararlanmasını sağlayacak ibareler. Ayrıca Tedarikçi, Manuchar'ın söz konusu özel durumda yürürlükteki yasalar kapsamında izin verildiği takdirde ve ölçüde bir muafiyet başvurusunda bulunmasına izin verilip verilmediğini de Manuchar'a bildirecektir.

7.4. Mal ve/veya hizmetlerin Manuchar tarafından kabul edilmesine bağlı olarak ve Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ödeme, doğru faturanın alınmasından itibaren altmış (60) gün içinde yapılacaktır. Son ödeme tarihinde ödeme yapılmazsa, Tedarikçi Manuchar'ı yazılı olarak bilgilendirecek ve Sözleşmede açıkça belirtilmedikçe, gecikme faizi tahakkuk etmeye başlamayacak veya başka herhangi bir yaptırım uygulanmayacaktır ve Sözleşmede açıkça belirtildiği takdirde, yalnızca bu bildirimi takiben kararlaştırılan süreden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacaktır.

7.5. Tedarikçinin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi durumunda Manuchar, Tedarikçiye bildirimde bulunarak bu yükümlülüklerin fiilen yerine getirilmesine kadar Tedarikçiye ödemeyi askıya alabilir.

7.6. Tedarikçi, Manuchar'ın ve bağlı kuruluşlarından herhangi birinin Tedarikçi veya bağlı kuruluşlarına borçlu olduğu herhangi bir tutarı, Tedarikçi veya bağlı kuruluşları tarafından kendilerine borçlu olunan herhangi bir tutarla mahsup etme hakkına her zaman sahip olacağını işbu belge ile koşulsuz olarak kabul etmektedir.

7.7. Manuchar tarafından yapılan ödemeler, öncelikle anapara tutarı üzerinden ve ancak bundan sonra ödenmesi gereken diğer tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilir.

7.8. Tedarikçi, Manuchar'ın ve bağlı kuruluşlarından herhangi birinin Tedarikçi veya bağlı kuruluşlarına borçlu olduğu herhangi bir tutarı Tedarikçi veya bağlı kuruluşları tarafından kendilerine borçlu olunan herhangi bir tutarla mahsup etme hakkına her zaman sahip olacağını işbu belge ile koşulsuz olarak kabul eder. Tedarikçi, bu tür bir ödemeyi Manuchar'ın kendisi tarafından yapılmış gibi kabul edecek ve Manuchar'ın Tedarikçiye ödeme yapma yükümlülüğü, söz konusu tüzel kişi veya üçüncü tarafça ödenen tutarda otomatik olarak yerine getirilecek ve ibra edilecektir.

7.9. Ücret, üzerinde anlaşılan para biriminde ödenecektir. Döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle oluşabilecek her türlü kayıp Tedarikçinin hesabına yazılır.

 

8. Garanti

8.1. Genel Garantiler

Tedarikçi, Manuchar'a şunları beyan ve garanti eder:

 • Sözleşme'ye girmek ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için tam kurumsal güç ve yetkiye sahip olduğu;
 • söz konusu edilen mal veya hizmetleri sağlama işinde olduğu ve bunları sağlamak için yeterli kaynak, ekipmana ve tam eğitimli personele sahip olduğu;
 • malların tedariki veya hizmetlerin ifası ile bağlantılı olarak yürürlükteki tüm yasa ve yönetmelikler uyarınca gerekli olan tüm lisans ve izinleri alacağı ve geçerliliğini korumalarını sağlayacağı.

8.2. Mallara ilişkin garantiler ve düzeltici önlemler:

Tedarikçi, tüm mallara ilişkin aşağıdaki hususları Manuchar'a beyan ve garanti etmektedir:

 • malların amaçlanan amaca uygun, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun, satılabilir, iyi kalitede ve tasarım, malzeme, yapım  ve işçilik açısından tüm kusurlardan arınmış olacağı;
 • malların Sözleşme kapsamındaki şartnamelere, onaylı numunelere ve diğer tüm gerekliliklere kesinlikle uyacağı;
 • malların yürürlükte ve etkin olmaya devam edecek olan gerekli tüm lisanslarla ve amaçlanan kullanımı uygun bir şekilde kapsayacak kapsama alanıyla teslim edileceği. Ayrıca, söz konusu tüm lisanslar, devretme ve alt lisans verme hakkını da içerecektir;
 • her türlü haciz ve ipotekten muaf olacakları;
 • yürürlükteki tüm yasa (iş yasaları dahil) ve yönetmeliklere uygun olarak tasarlandığı, üretildiği ve teslim edildiği;
 • doğru ve güvenli kullanım için gerekli tüm bilgi ve talimatlarla birlikte ve eşliğinde sağlandığı. Tedarikçi, Manuchar'ın malları kullanırken bu tür yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlamak için gereken her türlü bilgiyi Manuchar'a verecektir;
 • Manuchar'ın söz konusu malları güvenli bir şekilde ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak taşımasını, depolamasını, işlemesini, kullanmasını ve imha etmesini sağlamak için bileşim ve özelliklerine ilişkin yazılı ve ayrıntılı spesifikasyonlarla birlikte sunulacağı.

8.3. Bu garantiler tüm garantileri kapsamaz ve bunlara dayanarak yasalarca ön görülen garantileri, Tedarikçinin standart garantilerini veya Manuchar'ın sahip olabileceği diğer hak ve garantilerin geçerli olmadığı var sayılamaz. Bu garantiler, malların teslimatı, muayenesi, kabulü, ödemesi ve yeniden satışından sonra da geçerli olacak ve Manuchar ve müşterilerini kapsayacaktır.

8.4. Madde 8.1'de belirtilen garantiler, Sözleşme kapsamında veya kanunen tahakkuk eden diğer haklara halel getirmeksizin, Madde 3.2 uyarınca teslimat tarihinden itibaren otuz altı (36) aylık bir süre boyunca veya Sözleşmede kararlaştırılan başka bir süre boyunca ("Garanti Süresi") geçerli olacaktır. Garanti Süresi içinde onarılan veya değiştirilen mallar için, ya söz konusu malların orijinal Garanti Süresinin geri kalan bölümü ya da onarılan veya değiştirilen malların teslim tarihini izleyen on iki (12) aylık bir garanti süresi (hangisi daha uzunsa) geçerlidir. 

 

9. Uygunsuzluk

9.1. Herhangi bir mal veya hizmet kusurlu, gizli veya başka bir şekilde Sözleşmenin koşullarını karşılamıyorsa, Manuchar, Tedarikçiyi bilgilendirecek ve Sözleşme kapsamında veya yasada mevcut olan diğer hak veya çözüm yollarına halel getirmeksizin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak aşağıdakileri yapabilir:

 • Tedarikçi tarafından gerekli yükümlülüğün yerine getirilmesini şart koşmak;
 • uygun ikame malların veya iş ürünlerinin teslim edilmesini talep etmek;
 • Tedarikçiden, uygunluk eksikliğini en kısa süre içinde gerçekleştirilecek bir onarımla gidermesini talep etmek;
 • Sözleşmenin feshedildiğini ilan etmek;
 • Tedarikçiye ödenen bedelin tamamının iadesi ile sonuçlanacak olsa bile, fiyatı, fiilen teslim edilen mal veya hizmetlerin değeri ile aynı oranda düşürmek.

9.2. Tedarikçi, uygun olmayan malların tüm onarım, değiştirme ve nakliye masraflarını karşılayacak ve bununla bağlantılı olarak, Manuchar tarafından makul olarak yapılan, taşıma ve depolama masrafları da dahil tüm masraf ve harcamalar (inceleme, işleme, depolama vb. masraflar dahil) için Manuchar'ı tazmin edecektir.

9.3. Uygunsuz mallarla ilgili risk, uygunsuzluğun bildirildiği tarihten itibaren Tedarikçiye geçecektir.

 

10. Fikri Mülkiyet

10.1. Tedarikçi, Manuchar'a, mal ve hizmetlerin (tek başına ya da herhangi bir kombinasyonda) herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını (Tedarikçinin çalışanları ve alt yüklenicileri dahil) ihlal etmediğini ve etmeyeceğini beyan ve garanti eder.

10.2. Tedarikçi, Sözleşmenin ifası ile ilgili olarak yaratılan, geliştirilen veya ortaya çıkan tüm çalışmaların, niteliğine bakılmaksızın, geri alınamaz bir şekilde, Tedarikçi tarafından herhangi bir tazminat hakkı olmaksızın Manuchar'ın münhasır mülkiyetine ait olacağını kabul eder.

10.3. Sözleşmenin ifasının bir parçası olarak Tedarikçiye telif hakkıyla korunan herhangi bir eserin yaratılması görevi verilmesi durumunda Tedarikçi, bu eserlere bağlı tüm fikri mülkiyet haklarının, bu hakların tüm süresi boyunca ve tüm dünya için Manuchar'a devredileceğini açıkça kabul eder. Bu devir, Sözleşme'nin kurulduğu tarihte bilinen veya bilinmeyen tüm sömürü biçim ve şekillerini kapsayacak şekilde en geniş kapsamda geçerlidir.

10.4. Malların ve/veya hizmetlerin satın alınması, Manuchar'a ve bağlı kuruluşlarına, malları ve/veya hizmetleri kullanmak, yapmak, yaptırmak, inşa etmek, inşa ettirmek, pazarlamak, satmak, kiralamak, lisanslamak, dağıtmak ve/veya başka bir şekilde elden çıkarmak için Tedarikçi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunan veya kontrol edilen tüm fikri mülkiyet hakları kapsamında geri alınamaz, dünya çapında, telifsiz ve tamamen ödenmiş, münhasır olmayan ve sürekli bir lisans verecektir.

10.5. Yukarıda Madde 10.4.'te belirtildiği üzere, fikri mülkiyet ve patrimonyal hakların devri için ödenecek tazminat, mallar ve/veya hizmetler için ödenen fiyattan karşılanacaktır. Tedarikçi herhangi bir ek tazminat hakkına sahip olmayacaktır.

10.6. Tedarikçi, Manuchar'ın numuneleri, verileri, çalışmaları, malzemeleri, ticari markaları ve fikri ve diğer mülkiyetleri üzerinde herhangi bir hak, mülkiyet veya menfaate sahip olmayacak ve malların ve/veya hizmetlerin tek başına veya herhangi bir kombinasyon halinde tedarik edilmesi veya Manuchar'ın ticari markalarını veya ticari adlarını içeren ambalajların tedarik edilmesi, Tedarikçiye bu veya benzer ticari markalar veya ticari adlar üzerinde herhangi bir hak veya mülkiyet vermeyecektir. Tedarikçi, Manuchar'ın önceden yazılı onayı olmadan mal ve hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir ticari markayı, ticari unvanı ya da diğer işaretleri tek başına veya herhangi bir kombinasyon halinde kullanmayacak olup, Manuchar tarafından izin verilen herhangi bir ticari marka, ticari unvan ya da diğer işaretlerin kullanımı kesinlikle Manuchar'ın talimatlarına uygun olarak ve Manuchar tarafından belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır.

10.7. Tedarikçi, Manuchar'ın önceden yazılı izni olmaksızın, basın bültenlerinde, web sitelerinde, reklamlarda, satış literatüründe veya başka bir şekilde Manuchar'a alenen herhangi bir atıfta bulunmayacak olup, talep üzerine Manuchar'a yaptığı herhangi bir atfı derhal silmeyi taahhüt etmektedir.

 

11. Fikri Mülkiyet Tazminatı

11.1. Tedarikçi, mal veya hizmetlerden herhangi birinin tek başına veya herhangi bir kombinasyon halinde veya bunların kullanımının herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını ihlâl ettiğine dair üçüncü bir taraftan kaynaklanabilecek her türlü tazminat talebine karşı Manuchar'ı, bağlı kuruluşlarını, acentelerini ve çalışanlarını ve Manuchar'ın mallarından herhangi birini satan veya kullanan herhangi bir kişiyi, her türlü talep, hasar, maliyet ve masraf (kâr kaybı ve makul avukatlık ücretleri de dahil) açısından tazmin edecek ve zarar görmesini engelleyecektir ve bu tür bir tazminat talebi söz konusu olursa, talebe karşı Manuchar'ın yönetiminde ve masrafları Tedarikçiye ait olmak üzere bu tür tazminat taleplerine karşı savunmaya yönelik gerekli adımları atacaktır.

11.2. Manuchar, Tedarikçiye bu tür bir talep hakkında derhal yazılı bildirimde bulunacaktır, ancak bildirimdeki herhangi bir gecikme, Tedarikçiyi, bu tür bir gecikmeden zarar görmediği sürece, bu anlaşmanın hükümleri kapsamındaki yükümlülüklerinden kurtarmayacaktır. Tedarikçi, bu tür bir taleple bağlantılı olarak Manuchar'ın makul olarak talep edebileceği tüm yardımı sağlayacaktır.

11.3. Sözleşme kapsamında tedarik edilen herhangi bir mal veya hizmetin tek başına ya da herhangi bir kombinasyon halinde ihlal teşkil ettiğine karar verilmesi ya da kullanımlarının yasaklanması halinde, Tedarikçi, Manuchar'ın yönetiminde

 • ve masrafları kendisine ait olmak üzere: Manuchar'a veya Manuchar'ın müşterilerine, mal veya hizmetleri tek başlarına veya herhangi bir kombinasyon halinde kullanmaya devam etme hakkını temin edecek
 • ya da mal ya da hizmetleri tek başlarına ya da herhangi bir kombinasyon halinde işlevsel, ihlal gerçekleştirmeyen bir eş değeriyle değiştirecek ya da tadil edecektir.

11.4. Tedarikçi, yukarıdaki Madde 11.3.  kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getiremezse, Manuchar Sözleşmeyi feshedebilir ve böyle bir fesih üzerine Tedarikçi, burada belirtildiği gibi Tedarikçinin Manuchar'ı tazmin etme yükümlülüğüne halel getirmeksizin ödenen bedeli Manuchar'a tazmin edecektir.

 

12. Tazminat

Tedarikçi, Manuchar'ı, bağlı kuruluşlarını, acentelerini ve çalışanlarını ve mal ve hizmetlerden herhangi birini satan veya kullanan herkesi, Tedarikçi tarafından Sözleşme kapsamında Manuchar'a sağlanan mallar, hizmetler veya diğer bilgilerle bağlantılı olarak Tedarikçinin veya onun talimatı veya kontrolü altında veya onun adına hareket eden herhangi birinin eylemlerinden, ihmallerinden, kusurlarından, açık veya zımni garantinin ihlalinden, Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin ihlalinden veya ihmalinden kaynaklanan ya da kaynaklandığı iddia edilen her türlü dava, eylem, yasal veya idari işlem, iddia, talep, zarar, hüküm, yükümlülük, faiz, avukatlık ücretleri, maliyet ve masraflardan (ister Sözleşme kapsamındaki malların tesliminden veya hizmetlerin ifasından, ister sonra ortaya çıkmış olsun) (özel, dolaylı, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan zararlar vb. ) tazmin edecek ve zarar görmesini engelleyecektir.

 

13. Yasalara ve Manuchar'ın Davranış Kurallarına Uygunluk

13.1. Tedarikçi, tüm adil çalışma, fırsat eşitliği, çevre ve ticaret uyum yasaları ve yönetmelikleri de dahil tüm yasa ve yönetmeliklere her zaman uyacaktır. Tedarikçi, Manuchar'ın mal ve hizmetleri kullanırken yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlamak için gereken her türlü bilgiyi Manuchar'a sağlayacaktır. Tedarikçi, Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yapan bir kişi veya tüzel kişilik ise ve mallar ve/veya hizmetler Manuchar'a federal sözleşme veya alt sözleşme kapsamında satılıyorsa, federal tüzük veya yönetmelik tarafından sözleşmelere veya alt sözleşmelere eklenmesi gereken tüm geçerli satın alma düzenlemeleri işbu belgeye referans olarak eklenmiştir. Ayrıca, Tedarikçinin Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yapan bir kişi veya tüzel kişilik olması halinde, 41 Federal Yönetmelikler Kanunu, Bölüm 60-1.4, 60-250.5 ve 60-741.5'te belirtilen Eşit İstihdam Fırsatı Maddeleri işbu belgeye referans olarak eklenmiştir.

13.2. Tedarikçi, Manuchar'ın web sitesinde (Download center | Manuchar) bulunabilecek Manuchar Tedarikçi Davranış Kurallarının bir kopyasını aldığını kabul eder.  Tedarikçi, işbu Tedarikçi Davranış Kurallarında belirtilen ilkelere her zaman saygı göstermelidir; bu ilkeler, yukarıdaki Madde 1.3'te belirtildiği üzere, tutarsızlık durumunda geçerli olan Özel Koşullar olarak kabul edilecektir.

 

14. Kişisel Veriler

14.1. Tedarikçi, herhangi bir Sözleşmenin amacı doğrultusunda veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak, hassas veriler de dahil olmak üzere, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireyle ilgili her türlü formdaki bilgileri ("Kişisel Veriler") işleyebilir. İşbu Madde 14, Kişisel Verilerin söz konusu İşlenmesine ilişkin Tarafların koşullarını ve ilgili hak ve görevlerini ortaya koymaktadır. Sözleşmede kullanılan "İşleme" ibaresi, Kişisel Verilerin toplanması, kaydedilmesi, yeniden düzenlenmesi, organize edilmesi, depolanması, yüklenmesi, uyarlanması veya değiştirilmesi, geri alınması, danışılması, görüntülenmesi, kullanılması, ifşa edilmesi, yayılması, kaldırılması, silinmesi veya imha edilmesi de dahil otomatik yollarla veya başka bir şekilde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisi anlamına gelmektedir (sözleşmedeki "İşlem" ve "İşlenen" gibi İşleme sözcüğünden türetilen terimler buna göre yorumlanmalıdır).

14.2. Tedarikçi, Kişisel Verilerin denetleyicisi ve/veya işleyicisi olarak hareket edebilir. Tedarikçi, Kişisel Verileri bir kontrolör olarak işlediğinde, kendisinin ve Sözleşmenin ifasına dahil olan personelinin, tüm Kişisel Verileri, Kişisel Verilerin işlenmesi, korunması, gizliliği veya güvenliği için geçerli olan tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak işleyeceğini taahhüt ve garanti eder. Tedarikçi, Kişisel Verileri bir işleyici olarak İşlerken, söz konusu İşleme ile ilgili olarak Madde 14.4'e uyacaktır.

14.3. İşlemenin süresi, Sözleşmenin süresi ve sürenin bitiminden itibaren Kişisel Verilerin Tedarikçi tarafından Sözleşmeye uygun olarak silinmesine veya iade edilmesine kadar geçen süre ile sınırlı olacaktır.

14.4. Tedarikçi, Sözleşmenin ifası ile ilgili olarak kendisinin ve personelinin aşağıdakileri yapacağını taahhüt ve garanti etmektedir:

 • Tüm Kişisel Verileri, Kişisel Verilerin işlenmesi, korunması, gizliliği veya güvenliği için geçerli olan tüm yasa ve yönetmeliklere ve Manuchar tarafından İşleme ile ilgili olarak sağlanan tüm diğer talimatlara uygun olarak işlemek;
 • Kişisel Verileri uygun ve doğru bir şekilde ve yalnızca mal ve hizmetleri tedarik etmek için gerekli olduğu ölçüde işlemek;
 • Kişisel Verileri Manuchar tarafından izin verilmeyen veya talimat verilmeyen amaçlar için işlememek;
 • Kişisel Verilere yalnızca Sözleşmenin ifasıyla ilgili Tedarikçi personelinin erişebilmesini sağlamak ve söz konusu personelden Kişisel Verilerin gizlilik ve güvenliğini korumasını ve sürdürmesini istemek;
 • uygun bir güvenlik seviyesi sağlamak ve Kişisel Verileri korumak için uygun teknik ve örgütsel güvenlik önlemlerini hayata geçirmek;
 • Manuchar'ın veri koruma etki değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda Manuchar ile işbirliği yapmak;
 • Kişisel Verileri, Manuchar'ın önceden yazılı onayı olmadan herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemek. Tedarikçi, yetkili bir resmi veya yarı resmi makama veya mahkemeye ifşa talebinde bulunulması durumunda, yasaların izin vermesi halinde, Manuchar'ı talebin tam niteliği ve bu talebe uyma konusundaki yasal yükümlülüğü hakkında bilgilendirecektir;
 • Manuchar'ı, işbu Madde 14'ün ihlalinden haberdar olduktan sonra gecikmeksizin ve en geç 24 saat içinde bilgilendirecektir. Tedarikçi, güvenlik önlemlerindeki eksiklikleri gidermek ve tekrarlanmasını önlemek için gerekli ve uygun tüm düzeltici önlemleri derhal alacak ve bu tür bir güvenlik olayıyla ilgili olarak yürürlükteki yasaların ve Manuchar'ın gerektirdiği her türlü işlemi yapacaktır;
 • Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri gerekenden daha uzun süre tutmamak. Tedarikçinin Kişisel Verilerle ilgili yasal ve düzenleyici yükümlülüklerine tabi olarak Tedarikçi, Tedarikçinin ve onun adına Kişisel Verileri İşleyen personelinin: (a) Manuchar'ın ilk talebi üzerine, elinde veya kontrolünde bulunan tüm Kişisel Verileri ve bunların tüm kopyalarını derhal Manuchar'a ve/veya Manuchar'ın seçeceği üçüncü bir tarafa iade eder; (b) Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi üzerine, Kişisel Verileri kullanmayı bırakır ve Manuchar'ın tercihine bağlı olarak, Manuchar'a ve/veya Manuchar'ın seçtiği üçüncü bir tarafa derhal ve güvenli bir şekilde iade edilmesini veya elindeki veya kontrolündeki tüm kopyalarla birlikte tüm Kişisel Verilerin güvenli bir şekilde silinmesini ve imha edilmesini sağlar;
 • Kişisel Verilerin, mal ve hizmetleri sağlamak için gerekli olduğu şekilde Avrupa Ekonomik Alanı dışına aktarılması durumunda, Kişisel Verilerin Tedarikçinin bağlı kuruluşlarına veya alt işleyicilerine aktarımının yasal olarak tanınan bir aktarım mekanizması temelinde gerçekleşeceğinden emin olmak;
 • Kişisel Verilere erişim, düzeltme veya silme talepleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bireylerden alınan her türlü şikayet, talep veya soruyu gecikmeksizin Manuchar'a bildirmek. Tedarikçi, Manuchar tarafından özel olarak talimat verilmedikçe, bireylere doğrudan yanıt vermeyecektir. Tedarikçi, her koşulda, bireylerden gelen her türlü şikâyet, talep ve soruyu ele almak ve çözmek için Manuchar ile iş birliği yapacaktır;
 • İşleme için geçerli olan ve Sözleşmede belirtilen yükümlülüklere uygunluğu göstermek için gerekli tüm bilgileri Manuchar'a sunmak.

14.5. Manuchar, Tedarikçinin, Kişisel Verileri İşlemek için alt işleyicileri görevlendirebileceğini kabul ve beyan eder. Tedarikçi sözleşmeyle, alt işleyicilerin, Kişisel Verilerin İşlenmesi ile ilgili olarak, Tedarikçinin bu Madde kapsamında bağlı olduğu yükümlülüklerle aynı veri koruma yükümlülüklerine bağlı olmasını sağlayacaktır. Tedarikçi, alt işleyicinin Sözleşmeyi yerine getirmesinin yanı sıra, alt işleyicinin İşleme ile ilgili herhangi bir eylemi veya ihmali için Manuchar'a karşı tamamen sorumlu olmaya devam eder.

 

15. Uluslararası yaptırımlara uygunluk

15.1. Bu hükmün amaçları doğrultusunda, "Yaptırımlar" ABD, Birleşik Krallık, AB (veya ilgili Üye Devletleri), BM veya başka herhangi bir hükümet makamı tarafından kabul edilen ticari, ekonomik ve/veya mali yaptırımlar veya ihracat kontrolleri (askeri ve çift kullanımlı ürünler ve teknolojiler, kimyasal öncüller [uyuşturucu ve patlayıcılar] ile ilgili ithalat ve ihracat kısıtlamalarının yanı sıra ilgili herhangi bir kanun, yönetmelik, emir, karar, kararname, kısıtlayıcı önlem veya kanun hükmünde diğer koşullar dahil), tehlikeli kimyasallar, böcek ilaçları ve ozon tabakasını incelten maddeler) anlamına gelir.

15.2. Tedarikçi, kendisinin ve doğrudan veya dolaylı olarak sahibi olduğu veya kontrol ettiği ya da adına veya talimatıyla hareket ettiği herhangi bir kişi veya kuruluşun herhangi bir Yaptırımın belirlenmiş hedefi olmadığını ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi ("OFAC") tarafından yönetilen kapsamlı yaptırımlara tabi bir ülkenin ("Yaptırım Uygulanan Ülke") yasalarına göre olağan mukim niteliği taşıyan bir birey ya da bir kuruluş ("Yaptırım Uygulanan Kişi") olmadığını beyan ve garanti eder. Tedarikçi, Alıcıya karşı, kendisinin ve tedarikçilerinin, acentelerinin, yüklenicilerinin ve temsilcilerinin ("Tedarikçi İlgili Tarafları"), herhangi bir Sözleşmenin ifası sırasında yürürlükteki tüm Yaptırımların gerekliliklerine tam olarak uyacağını kabul ve taahhüt eder.

15.3. Tedarikçi, Sözleşmenin ifası sırasında tedarik edilen malların doğrudan veya dolaylı olarak Yaptırım Uygulanan Kişi veya Ülke menşeli olmadığını, malların Yaptırım Uygulanan Ülke bayrağı altında seyreden veya Yaptırım Uygulanan Kişi olan bir gemide taşınmadığını veya taşınmayacağını ve Manuchar, bankaları, sigorta şirketleri, acenteleri, yüklenicileri, temsilcileri veya hissedarları ("Manuchar İlgili Tarafları") tarafından Yaptırımların ihlal edilmesine veya Manuchar veya Manuchar İlgili Taraflarının herhangi bir Yaptırımın etkilerine maruz kalmasına neden olacak başka bir şekilde, işlem görmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

15.4. Tedarikçi, ABD, Birleşik Krallık, BM, AB (veya ilgili üye devletleri) veya başka herhangi bir hükümet makamının boykot karşıtı yasalarını veya düzenlemelerini ihlal eden veya başka bir şekilde yasaklanan veya cezalandırılan belge talepleri de dahil olmak üzere herhangi bir koşul veya talebe iş birliği göstermeyecek, bunları kabul etmeyecek ve bunlara uymayacak ve Tedarikçi İlgili Taraflarının da bunlara uymamasını sağlayacaktır. 

15.5. Alıcı, yukarıda belirtilenlere halel getirmeksizin, bu Maddeye uygunluğu desteklemek ve/veya doğrulamak amacını taşıyan bilgi ve/veya belgelere dayalı kanıtların sağlanması için Manuchar'ın makul taleplerine iş birliği göstermeyi kabul etmektedir.

15.6. Bu 15. Maddedeki her bir yükümlülük, garanti ve taahhüt, Sözleşmenin temel bir koşulu olarak kabul edilir ve bu garanti veya taahhütlerden herhangi birinin Alıcı tarafından ihlali, Manuchar'a Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak, başka bir bildirimde bulunmaksızın ve Alıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin feshetme hakkı verir. Alıcı, bu Maddenin ihlaline neden olabilecek herhangi bir değişiklik veya durumu Manuchar'a derhal yazılı olarak bildirecektir.

 

16. Yolsuzlukla mücadele ve kara para aklamayla mücadele yasalarına uygunluk

16.1. Taraflardan her biri, diğerine karşı, herhangi bir Sözleşme ile bağlantılı olarak, herhangi bir devlet veya hükümet veya uluslararası kuruluş tarafından kabul edilen, aralarında AB, rüşvetle ve kara para aklamayla mücadele ile ilgili BM, ABD ve 1977 tarihli ABD Yurt Dışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası ve Birleşik Krallık ve 2010 tarihli Birleşik Krallık Rüşvet Yasası'nın da olduğu (aşağıda toplu olarak "Yolsuzlukla Mücadele ve Kara Para Aklamayla Mücadele Yasaları" olarak anılacak) kanun hükmündeki tüm geçerli yasa, düzenleme, emir, yönetmelik, karar, kararname veya kısıtlayıcı önlemlere ve/veya diğer gerekliliklere tam olarak uyacağını kabul ve taahhüt eder. Özellikle her bir taraf sırayla diğerine doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdaki kişilerle para veya kıymetli eşyaları içeren bir ödeme, teklif, para verme veya ödeme sözü ya da ödeme yetkisi verme veya şu kişilerle finansal avantaj sağlama görüşmesi gibi eylemlerde bulunmayacağını beyan, tefekkül ve taahhüt eder: 

 • devlet memuru veya bir devleti görevlisi ya da devlet kuruluşunun veya dairesinin çalışanı, herhangi bir hükumet temsilcisi ya da yetkilisi; 
 • uluslararası bir kamu örgütünün memuru veya çalışanı; 
 • herhangi bir devlet veya daire veya devletin temsilcisi veya yetkilisi veya herhangi bir uluslararası kamu örgütü için veya bunlar adına yetkili olarak hareket eden herhangi bir kişi;  
 • herhangi bir siyasi parti veya böyle bir partinin yetkilisi ya da bir siyasi görevin herhangi bir adayı veya
 • herhangi bir başka özel kişi, birey veya kuruluş; 

16.2. Alıcı, kendisinin ve acentelerinin, yüklenicilerinin ve temsilcilerinin herhangi bir Sözleşmenin ifasında yürürlükteki tüm Yolsuzlukla Mücadele ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasalarının gerekliliklerine tam olarak uyacağını kabul ve taahhüt eder.

16.3. Bu Maddede yer alan her bir yükümlülük, garanti ve taahhüt, herhangi bir Sözleşmenin temel koşulu olarak kabul edilecek ve bunların ihlali, ihlalde bulunmayan tarafa, diğer Tarafa karşı başka herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshetme hakkı verir.

 

17. Müşteri Uygunluğu

17.1. Tedarikçi, yılda bir defa ya da Manuchar'ın daha önce yapacağı talep üzerine, Manuchar'a, mallarla ilgili olarak, aşağıdaki gereklilikleri karşılamaya yetecek bir tedarikçi menşe beyanı sağlayacaktır: (i) teslim alınan ülkenin gümrük makamları ve (ii) Amerika Birleşik Devletleri'ninkiler de dahil olmak üzere yürürlükteki tüm ihracat lisansı düzenlemeleri.  Beyanda, özellikle, malların tamamının ya da bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilip üretilmediği veya Amerika Birleşik Devletleri menşeli olup olmadığı açıkça belirtilmelidir. Tedarikçi tarafından tedarik edilen çift kullanımlı mallar veya başka şekilde sınıflandırılmış mallar, sınıflandırma kodlarıyla açıkça tanımlanmalıdır.

17.2. Bölgesel veya serbest ticaret anlaşmaları, genel referans sistemleri veya diğer tercihli düzenlemelerin uygulanmasına uygun olan tüm mallar için, tercihli menşe statüsünü teyit etmek üzere malları uygun belgesel kanıtlarla (ör. Tedarikçi beyanı, tercihli menşe sertifikası/fatura beyanı) birlikte teslim etmek Tedarikçinin sorumluluğundadır.

17.3. Tedarikçi, her malın (veya malın kabının, yer yoksa malın kendisinin) üzerine menşe ülkesini işaretleyecektir. Tedarikçi, malların işaretlenmesi konusunda, malların teslim alındığı ülkenin gümrük makamlarının koşullarına uyacaktır. Herhangi bir mal ithal edilirse, Tedarikçi, mümkün olduğunda, Manuchar'ın kayıtlı ithalatçı olmasına izin verecektir. Manuchar'ın kayıtlı ithalatçı olmaması ve Tedarikçinin mallar için gümrük vergisi geri çekme hakkı elde etmesi durumunda, Tedarikçi, Manuchar'ın talebi üzerine, ithalatı kanıtlamak ve gümrük vergisi geri çekme haklarını Manuchar'a devretmek için teslim alınan ülkenin gümrük makamları tarafından istenen belgeleri Manuchar'a sağlayacaktır.

 

18. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

18.1. Zorla çalıştırma, modern kölelik ve çocuk işçiliği. Tedarikçi, Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerinde tanımlanan zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğinin yanı sıra modern köleliğin, yürürlükteki yerel mevzuat tarafından izin verilse bile, faaliyetinin herhangi bir bölümünde veya alt yüklenicilerinin veya tedarikçilerinin faaliyetlerinde yer almamasını sağlamak için tüm makul önlemleri almayı taahhüt eder. Tedarikçi özelde, aşağıdakileri kabul ve taahhüt eder:

 • çalışanlarının hareket özgürlüğüne saygı göstermek, herhangi bir çalışandan, onu alıkoymak amacıyla işverenine senet veya kimlik belgeleri teslim etmesini talep etmemek ve bu tür çalışanları, makul bir bildirimden sonra işverenlerinden ayrılma özgürlüğünden mahrum bırakmamak;
 • yükümlülüklerini yerine getirirken yasa dışı çocuk işçi kullanmamak ve faaliyet gösterdiği ülkelerde asgari istihdam yaşına ilişkin yerel yasalara uymak.  Çocuk işçiliğine ilişkin yerel bir yasa yoksa, Tedarikçi 15 yaşın altındaki kişileri istihdam etmemelidir. Konuyla ilgili yerel yasalar mevcutsa, Tedarikçi, yerel yasa hükümlerine bakılmaksızın 18 yaşın altındaki işçileri tehlikeli işlerde görevlendirmemesi gerektiği anlayışıyla bu yasalara uymalıdır.

18.2. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları. Alıcı, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi'nde ve ilgili herhangi bir yargı alanında kölelik ve insan kaçakçılığına karşı yürürlükte olan tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyacağını beyan ve garanti eder. BM Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi; Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi; Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve bu sözleşmenin iki İhtiyari Protokolünden oluşmaktadır.

Tedarikçi, bir çalışanın veya sözleşmeli işçinin sürekli olarak bir vardiyada, günde, haftada veya belirli bir zaman diliminde çalışabileceği saat sayısına ilişkin yürürlükteki tüm yasalara ve sektör standartlarına uymayı kabul ve taahhüt eder.  Tedarikçi, fazla mesai için gerekli ek ödeme de dahil olmak üzere tüm çalışanlara adil, hakkaniyetli ve zamanında tazminat sağlayacaktır. Tedarikçi, çalışanlarına, temsilcilerine veya alt yüklenicilerine fiziksel, cinsel veya zihinsel istismar, fiziksel istismar tehdidi veya diğer sindirme yöntemlerini kullanmayacak ve onların da bu yöntemleri kullanmalarına izin vermeyecektir. Tedarikçi, çalışanların bir sendikaya katılma ve destekleme kararına ve yasal olarak izin veriliyorsa bunu yapmaktan kaçınma kararlarına saygı gösterecektir. Tedarikçi, ırk, cinsiyet, yaş, milliyet, medeni hal, etnik köken veya yasal olarak korunan diğer herhangi bir statüye dayalı taciz ve her türlü ayrımcılıktan arınmış bir iş yeri sağlayacaktır. 

18.3. İş Sağlığı ve Güvenliği. Alıcı, Birleşmiş Milletler Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi gibi ilgili herhangi bir yargı alanında yürürlükte olan yasalara uygun olarak, kendi organizasyonu içinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Tedarikçi özelde, aşağıdakileri taahhüt eder:

 • güvenli çalışma koşulları sağlamak için çaba göstermek;
 • yürürlükteki tüm sağlık ve güvenlik standartlarına uymak;
 • kendi faaliyetleri için, iş yerindeki kazaları azaltmayı ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen riskleri tanımlamayı ve önlemeyi amaçlayan bir politika uygulamak; 
 • Çalışanları tehlikeli maddelere maruz kalmaktan korumak üzere yeterli korumanın yanı sıra temiz içme suyuna ve sıhhi tesislere erişim sağlamak. 

18.4. Çevre ve Sürdürülebilirlik Alıcı, sera gazı emisyonlarının azaltılması, doğal kaynakların korunması ve zararlı maddelerin veya kimyasalların ortadan kaldırılması da dahil, tedarik zinciri boyunca çevreye duyarlı uygulamalara bağlı kalacaktır. Tedarikçi, faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmaya, faaliyet gösterdiği toplumun mevcut ve gelecekteki çevresel çıkarlarını korumaya ve faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevre kirliliğini ortadan kaldırmaya ve/veya azaltmaya yönelik hedefler belirleyerek ve bu hedefler doğrultusunda çalışarak çevresel performansını sürekli olarak iyileştirmek için çaba gösterecektir.  Bu amaçla Tedarikçi, yürürlükteki tüm uluslararası, federal, eyalet ve yerel çevre yasa ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlar, 

18.5. Karbon emisyonları. Tedarikçinin, mallarla ilgili karbon emisyonlarını rapor etmesi gerekmektedir. Tedarikçi, malların üretimi, nakliyesi ve bertarafı sırasında ortaya çıkan emisyonlar da dahil olmak üzere malların karbon ayak izine ilişkin ayrıntılı bir rapor sunmalıdır. Rapor, malların tesliminden itibaren 30 gün içinde bize sunulmalıdır.

 

19. Çatışma Mineralleri ve Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı 

19.1. Tedarikçi, Manuchar'ın Çatışma Mineralleri ticareti yapmadığını kabul eder. "Çatışma Mineralleri", çatışma bölgeleri olarak tanınan bölgelerden endişe verici olduğu tespit edilen ve uluslararası, ABD ve AB yönetmelik ve yasalarına tabi olan mineral ve türev metalleri ifade eder. Tedarikçi, Manuchar'a malların doğrudan veya dolaylı olarak silahlı bir grubu finanse eden veya bu tür bir gruptan fayda sağlayan "Çatışma Mineralleri" içermediğini beyan ve garanti eder.

19.2. Tedarikçi, sürdürülebilir kaynak kullanımı uygulamalarına uyumun hem çevre hem de toplumun en fazla çıkarına olan davranış tarzı olduğunu kabul eder. Tedarikçi, Sözleşmede tanımlanan mal veya hizmetlerin tedarikinde sürdürülebilir kaynak kullanım uygulamalarına öncelik vermeyi ve kaynak kullanım uygulamaları yoluyla olumlu sosyal ve toplumsal etkiler yaratmak için çaba göstermeyi taahhüt eder.

 

20. Sorumluluğun Sınırlandırılması

20.1. Taraflardan hiçbiri, kendi ihmalinden, dolandırıcılığından veya kanunen hariç tutulamayacak veya sınırlandırılamayacak herhangi bir sorumluluktan kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma için yükümlülüğünü hariç tutmaz ve sınırlandırmaz.

20.2. Madde 18.1'e tabi olarak, Manuchar hiçbir durumda, herhangi bir sorumluluk teorisi altında, kar veya gelir kaybı, iş fırsatlarının kaybı, imaj kaybı veya veri kaybı (Manuchar'a bu tür bir hasar olasılığı bildirilmiş olsa bile) da dahil, dolaylı, arızi, özel ve sonuç olarak ortaya çıkan veya cezayı gerektiren zararlardan sorumlu olmayacak olup, Manuchar, hiçbir durumda, Tedarikçiye, haleflerine veya devralanlarına karşı, Sözleşme kapsamında yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi için, Manuchar tarafından Tedarikçiye halihazırda ödenmiş olan tutarlar düşüldükten sonra Tedarikçiye ödenmesi gereken tutarı aşan zararlardan, sorumlu olmayacaktır.

21. Mücbir sebepler

21.1. Taraflardan herhangi birinin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmesi mücbir sebep (Tedarikçinin kontrolü dışında ve öngörülemeyen bir olay) nedeniyle engellenirse ve bu taraf mücbir sebebin varlığına ilişkin yeterli kanıt sunmuşsa, ilgili yükümlülüğün yerine getirilmesi mücbir sebep süresince askıya alınacaktır. Mücbir sebep ileri süren taraf, diğer tarafa yazılı bildirimde bulunarak, yükümlülükleri yerine getirmeme durumunun derhal feshi haklı kılması halinde ve her halükarda mücbir sebep teşkil eden durumun otuz (30) günden fazla sürmesi halinde Sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahip olacak ve bu bildirim üzerine diğer taraf fesihle ilgili olarak herhangi bir tazminat talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Tedarikçi açısından mücbir sebepler, her halükarda, kara veya deniz taşımacılığı gibi uygun ulaşım araçlarının mevcut olmaması, personel veya üretim malzemesi veya kaynak sıkıntısı, grev, resmi olarak ilan edilmemiş salgın veya pandemi, Tedarikçi tarafından sözleşme yapılan üçüncü tarafların sözleşmeyi ihlal etmesi, Tedarikçinin mali sorunları ve Tedarikçinin tedarik edilecek yazılımla ilgili olarak gerekli lisansları veya tedarik edilecek mal veya hizmetlerle ilgili olarak gerekli yasal veya idari izinleri veya yetkilendirmeleri sağlayamamasını içermez.

21.2. Tedarikçi tarafında mücbir sebep olması durumunda, Tedarikçi mümkün olan hallerde, normal kaynaklardan yeterli mal temin edilinceye kadar normal üretim ve dağıtım sistemi içinde veya dışında başka kaynaklardan mal temin etmek için elinden gelen çabayı gösterecektir. Manuchar, bu tür ikame malları - herhangi bir maliyete katlanmaksızın - reddetme ve varsa alternatif bir çözüm arama hakkına sahip olacaktır.

 

22. Askıya Alma ve Fesih

22.1. Manuchar, aşağıdaki durumlarda, Sözleşme kapsamında veya kanunen Manuchar için mevcut olan diğer herhangi bir hak veya çareye halel getirmeksizin, kendi takdirine bağlı olarak, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini tamamen veya kısmen askıya alma veya Tedarikçiye derhal yürürlüğe girecek şekilde yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmenin tamamen veya kısmen feshedildiğini beyan etme hakkına sahip olacaktır.
Tedarikçi, kendi isteğiyle iflas başvurusunda bulunur veya iflas dilekçesine konu olur ya da iflas, kayyımlık, tasfiye, alacaklıların yararına temlik veya benzeri bir işlemle ilgili herhangi bir işlem yapar ise;
Tedarikçi, olağan seyrinde iş yapmayı durdurur veya durdurma niyetini belli eder ise;
Tedarikçi, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal eder veya Manuchar, makul takdirine bağlı olarak, Tedarikçinin malları teslim edemeyeceğini veya hizmetleri gerektiği gibi yerine getiremeyeceğini belirler ise;
Tedarikçi, Manuchar tarafından talep edilmesinin ardından yükümlülükleri yerine getireceğine ilişkin yeterli güvencesi sağlayamaz ise.

22.2. Manuchar, Madde 20.1 kapsamındaki haklardan herhangi birini kullanması nedeniyle Tedarikçiye karşı sorumlu olmayacaktır.

 

23. Gizlilik

23.1. Tedarikçi, Sözleşmenin varlığına ve içeriğine ve Sözleşme kapsamında Manuchar tarafından veya Manuchar adına sağlanan veya Tedarikçi tarafından Manuchar için üretilen tüm bilgilere gizli ("Gizli Bilgil") muamelesi yapacaktır. Gizli Bilgiler, Tedarikçi tarafından yalnızca Sözleşmenin amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Tedarikçi, Gizli Bilgileri, kendi gizli bilgilerine gösterdiği özenden daha az olmamak kaydıyla, her zaman en azından makul düzeyde bir özen göstererek koruyacaktır. Tüm bu bilgiler Manuchar'ın mülkiyetinde kalacak ve Tedarikçi, Manuchar'ın talebi üzerine, tüm bu bilgileri derhal Manuchar'a iade edecek ve bunların herhangi bir kopyasını saklamayacaktır 23.2. Tedarikçi, Gizli Bilgileri gizli ve gizli olarak ele alacak ve Manuchar'ın açık yazılı izninin olduğu durumlar dışında, Sözleşme süresi boyunca ve Sözleşme süresinin ardından üç (3) yıl boyunca hiçbir Gizli bilgiyi ifşa etmeyecek, dağıtmayacak, yayınlamayacak, kopyalamayacak, çoğaltmayacak, satmayacak, ödünç vermeyecek, manipüle etmeyecek veya başka bir şekilde kullanmayacak veya kullanılmasına izin vermeyecektir.

 

24. İkinci derecedeki konular

24.1. Manuchar tarafından aksine onay verilmedikçe, Tedarikçi, Sözleşme kapsamındaki mal veya hizmetlerin kullanımından veya Tedarikçinin eylem veya ihmallerinden kaynaklanabilecek olan, ölüm dahil bedensel yaralanma ile ilgili tazminat talepleri ve diğer hasarlar için asgari üç milyon avro (3.000.000 €) limitine sahip, yeterli ve kapsamlı ticari genel sorumluluk sigortası (ürün sorumluluğu, maddi hasar ve kişisel yaralanma sorumluluğu ve Manuchar tarafından zaman zaman talep edilebilecek diğer sorumluluklar dahil) yaptıracaktır. Bu tür sigorta poliçelerinin, uygun lisansa sahip ve mali açıdan sorumlu sigorta şirketleri tarafından düzenlenmesi sağlanacaktır. Tedarikçi, en az otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak Manuchar'ı teminattaki herhangi bir iptal veya azaltma konusunda bilgilendirecektir. Gerekli teminatları, limitleri ve sigorta poliçelerini gösteren sigorta sertifikaları, Manuchar'ın talebi üzerine Tedarikçi tarafından Manuchar'a verilecektir.

24.2. Tedarikçi, Manuchar'ın bir temsilcisi olarak değil, bağımsız bir yüklenici olarak bu sözleşme kapsamında malları sağlayacak ve hizmetleri sunacaktır ve tedarikçinin Manuchar'a olan ekonomik bağımlılığının derecesine bakılmaksızın, Sözleşmede yer alan hiçbir şey, taraflar arasında bir ortaklık, ortak girişim veya istihdam ilişkisi yaratmayı amaçlamamaktadır.

24.3. Tedarikçi, Manuchar'ın önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinden herhangi birini taşerona veremez, devredemez, rehin veremez veya temlik edemez. Tedarikçi, Manuchar tarafından onaylanıp onaylanmadığına bakılmaksızın, Manuchar'ın bu tür üçüncü taraflara karşı rücu arama haklarına halel getirmeksizin, herhangi bir üçüncü tarafın eylemlerinden tamamen sorumlu olmayı sürdürecektir.

24.4. Manuchar'ın Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulamaması veya geciktirmesi, söz konusu hükümden veya Manuchar'ın Sözleşmenin her bir hükmünü uygulama hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Sözleşmenin anlamını belirleme konusunda, taraflar arasındaki hiçbir geçmiş davranış, önceki işlemler ve sektördeki hiçbir alışkanlık dikkate alınmayacaktır. Manuchar ve Tedarikçi tarafından imzalanmış, özellikle Yükleniciye atıfta bulunan bir yazıyla yapılmadığı sürece, hiçbir Sözleşme şartlarından feragat, onay, değişiklik ve tadilat bağlayıcı olmayacaktır.

24.5. Bu Koşulların ve Sözleşmenin herhangi bir hükmünün (hükümlerinin) yetkili bir mahkeme tarafından veya gelecekteki herhangi bir yasama veya idari eylem tarafından geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda, bu karar veya eylem, Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini ortadan kaldırmayacaktır. Geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz olduğuna karar verilen bu tür herhangi bir hüküm, yürürlükteki yasalar uyarınca izin verildiği ölçüde, maddenin asıl amacını yansıtan benzer bir hükümle değiştirilecektir.

24.6. Garanti, Fikri Mülkiyet, Gizlilik ve Kişisel Veriler de dahil, Sözleşmenin feshi veya sona ermesinden sonra açık veya zımni olarak geçerliliğini koruyacak olan Sözleşmenin tüm hüküm ve koşulları geçerliliğini koruyacaktır.

25. Yasa ve Anlaşmazlıklar

Herhangi bir Sözleşme, Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (1980) ve diğer yasaların uygulanmasını belirleyen Uluslararası Özel Hukuk ilkeleri hariç olmak üzere, her bakımdan Satıcının kayıtlı ofisinin bulunduğu ülkenin yasalarına göre yorumlanacak ve yönetilecektir.

25.2. Her türlü Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü anlaşmazlık, münhasıran Satıcının kayıtlı ofisinin bulunduğu yargı çevresindeki yetkili mahkemeye veya Satıcının tercihine bağlı olarak Alıcının kayıtlı ofisinin bulunduğu yargı çevresindeki yetkili mahkemeye sunulacaktır.